Tiếng ViệtTiếng Anh

Công ty CP Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh

FLYCAM

Kế hoạch thực hiện của tàu - S.I.P

Cập nhật: 05-09-2019 10:45:32 | Tin tức công ty | Lượt xem: 3065

nguồn: https://binhminhship.vn

1.  IMO MEPC.280(70) đã quyết định 01/01/2020 là thời điểm có Hiệu Lực thi  hành giới hạn 0,5% Sulphur (lưu huỳnh) trong nhiên liệu hàng hải – theo quy định 14.1.3 của Annex VI Công ước MARPOL. 

 Ủy ban bảo vệ môi trường biển/ MEPC đã khuyến nghị các Tầu cần xây dựng “Kế hoạch thực hiện của Tầu – SIP “ (Ship Implementation Plan) để chỉ ra các vấn đề CTy/ Tầu cần chuẩn bị & thực hiện, để bảo đảm đến ngày 01/01/2020, Tầu phải sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,5% S.

 

Căn cứ theo tài liệu “Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện của Tầu – SIP” MEPC.1/Circ.878 của IMO, và ICS (Văn phòng tầu biển Quốc tế); các hướng dẫn của Japan Engine Makers (Akasaka, Misubishi, Makita-Mitsui, Hanshin) ; tham khảo S.I.P của một số CTy tầu biển Quốc tế lớn nước ngoài, Công ty đã tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung biên soạn “Kế hoạch thực hiện của Tầu – SIP” đáp ứng yêu cầu MEPC.1/Circ.878, nội dung ngắn gọn đầy đủ, thuận tiện áp dụng cho đội tầu BMC

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Quốc Tế Bình Minh